Заява на зміну переліку робіт

 Завантажити

Зразок

(примірний)

_______________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

на зміну переліку робіт

(примірна форма)

Заявник

(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,  робочі телефони)

(для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли

______________________________________________________________________________________________________

виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ________________________________________________________

( № рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання _________________________________ просить внести зміни у перелік робіт  ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, серії ___ № _____, виданої «_____»
__ 20 __ р., строком дії до «___» ___________ 20___ р.   наказ № ___

(орган, який видав ліцензію)

згідно з переліком робіт, що додається.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Я ___________________________________________________________________

(для юридичної особи  прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб – назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.07 № 1396, зі змінами , внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 43 «Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), а саме:

- оригінал ліцензії з переліком  робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

- зміни до переліку  робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має намір виконувати;

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

Заявник

(посада особи, яка склала заяву)                                       (підпис)                                            (прізвище, ініціали)

«_____» ___________ 20__ р.

М.