Заява на видачу ліцензії

 Завантажити

Зразок

(примірний)

_____________________________________________________________________________________________        

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

на видачу ліцензії

(примірна форма)

Заявник

(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, робочі телефони)

(для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ____________________________________________________

( № рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання ______________________________________ просить видати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, згідно з переліком робіт, що додається.

Ліцензія отримується вперше (за наявності раніше виданої ліцензії вказується: серія _____ №_________, діє до ______ року, видана _____________________________).

(найменування органу, який видав ліцензію)

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Я ___________________________________________________________________

(для юридичної особи  прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб – назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.07 № 1396 зі змінами від 18.01.2012 № 43 «Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), а саме:

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- перелік робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має намір виконувати;

- (*) дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

Заявник

(посада особи, яка склала заяву)                                                         (підпис)                                                      (прізвище, ініціали)

«_____» ___________ 20__ р.

М.П.

Примітка: *заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.